The Cleveland Team


Click each FIT Specialist's name to read more about them! 

 Meet Krystol

 

 

 

 

 

Meet Adrianne


 

 

 

 


Meet Mark

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Meet Jake S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meet Jake W

 

 

 

 

 

Meet Kat

 

 

 

 

 

 

Meet Sarah

 

 

 

 

 

 

 Meet Stacey

 

 

 

 

 

 

Meet Ryan

 

 

 

 

 

 

 

Meet Mary Ellen 

 

 

 

 

 

 

 Meet Lyla

 

 

 

Connect With Us

see the latest from Fleet Feet Cleveland